Vertaisarviointiprosessi

TSV:n vertaisarviointitunnus

THY:n julkaisusarjat Turun Historiallinen Arkisto (THArk) ja Historia mirabilis (HM) ovat tieteellisiä julkaisusarjoja. Vuodesta 2015 alkaen näissä sarjoissa julkaistuissa vertaisarvioiduissa teoksissa on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämä vertaisarviointitunnus.

Vertaisarvioiduille julkaisuille tarkoitettu tunnus on Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimä tavaramerkki. Tunnuksen käyttöoikeuden saaneena tieteellisenä kustantajana Turun Historiallinen Yhdistys sitoutuu noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

Tunnuksesta lisää tietoa osoitteessa www.tsv.fi/tunnus.

Turun Historiallinen Yhdistys ry
Tieteellisten julkaisujen vertaisarviointiprosessi

Turun Historiallinen Yhdistys julkaisee kahta julkaisusarjaa. Historia mirabilis (HM) on julkaisusarja, joka on tarkoitettu uutta luovalle ja keskustelevalle historiantutkimukselle. Sarjassa julkaistavat teokset rakentuvat selkeän aiheen ja teeman sekä usein myös historiatutkimuksen käsitteellisten, metodologisten ja teoreettisten kysymysten ympärille. Jokainen sarjan julkaisu on vertaisarvioitu. Turun historiallinen arkisto (THArk) on tieteellinen julkaisusarja, jossa julkaistaan sekä yleistajuisia tieteelliseen tutkimukseen perustuvia teoksia että vertaisarviointiprosessin läpikäyneitä tutkimuksia ja artikkelikokoelmia. Sarjaa on julkaistu vuodesta 1924 alkaen ja se on nykyään arvostettu julkaisukanava erityisesti Turkua ja sen lähiympäristöä koskevalle historiantutkimukselle. Lisäksi myös THY:n Turun historiallinen arkisto -jäsenlehti julkaistaan tässä sarjassa.

Turun historiallisen arkiston vertaisarvioidut teokset sekä kaikki Historia mirabilis -julkaisut käyvät läpi seuraavassa kuvatun prosessin.

 1. Käsikirjoituksen tekijät (Kirjoittajat tai toimittajat)
  – Lähettävät käsikirjoituksen THY:n julkaisutoimikunnalle.
 2. THY:n julkaisutoimikunta
  – Kirjaa käsikirjoituksen vastaanotetuksi ja lähettää ilmoituksen tekijöille.
  – Arvioi alustavasti, sopiiko käsikirjoitus aiheeltaan Historia mirabilis -sarjan tai Turun historiallinen arkisto -sarjan julkaisuohjelmaan.
  – Arvioi alustavasti, voidaanko käsikirjoitus ottaa tarkasteluun tieteellisenä julkaisuna.
  – Voi käsitellä osan julkaisuista, kuten pääkirjoitukset, katsaukset, kolumnit, kirja-arvostelut, kuvatekstit, johdannot ja esipuheet sekä muut oheistekstit toimituksen sisäisesti ja julkaista ilman tieteellistä laadunarviointia.
 3. THY:n julkaisutoimikunta
  – Arvioi, antaako käsikirjoituksen sisältö ja laatu aihetta käynnistää vertaisarviointiprosessi. Kaikki Historia mirabilis -julkaisut vertaisarvioidaan. THArkissa teoksen luonne ratkaisee vertaisarvioinnin tarpeen.
  – Valitsee tapauskohtaisesti sekä yksittäisten artikkeleiden että koko kirjan osalta käsikirjoituksen edustaman tieteenalan asiantuntijat, joilta pyydetään lausunto käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta.
 4. Vertaisarvioijat
  – Saavat julkaisutoimikunnalta seikkaperäiset vertaisarvioinnin ohjeet sekä arvioitavaksi asetetut artikkeleiden ja teosten käsikirjoitukset anonymisoituina.
  – Antavat lausunnon käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta THY:n vertaisarviointiohjeiden mukaisesti. Ohjeet sisältävät mm. tutkimuskysymysten, -aineiston ja -menetelmien relevanttiuden ja käytön arvioinnin, toteutuksen pätevyyden ja huolellisuuden sekä tulosten omaperäisyyden, merkityksen ja uutuuden arvioinnin.
  – Antavat suosituksen joko hyväksyä, hylätä tai pyytää kirjoittajia lähettämään uudelleen arvioitavaksi muokattu käsikirjoitus.
  – Eivät saa työstään rahallista korvausta.
 5. THY:n julkaisutoimikunta
  – Käsittelee arvioijien lausunnot.
  – Päättää hyväksyä tai hylätä käsikirjoituksen tai pyytää teoksen tekijöitä lähettämään käsikirjoitus uudelleen arvioitavaksi määrätyin parannuksin.
  – Lähettää käsikirjoituksen toimittajille ja/tai kirjoittajille arvioijien lausunnot tai tiivistelmän niistä. Tekijöiltä edellytetään selkeätä kuvausta siitä, kuinka arvioijien ja julkaisutoimikunnan ehdotukset aiotaan ottaa huomioon käsikirjoitusta työstettäessä.
 6. Käsikirjoituksen tekijät
  – Vastaavat mahdollisiin muutospyyntöihin ja lähettävät käsikirjoituksen uudelleen arvioitavaksi julkaisutoimikunnalle, joka tarvittaessa pyytää uusia arvioita käsikirjoituksen vertaisarvioijilta. Käsikirjoitusten työstäminen julkaistavaksi hyväksyttävään muotoon voi edellyttää useita kommentti- ja vastauskierroksia.
 7. THY:n julkaisutoimikunta
  – Tekee esityksen THY:n johtokunnalle käsikirjoituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Päätöksen julkaisusta tekee THY:n johtokunta kokouksessaan.
Vieritä ylös