Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Turun Historiallinen Yhdistys ry ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on historiantutkimuksen ja historiatieteellisten harrastusten edistäminen sekä yhteyden ylläpitäminen Turun yliopistoon kuuluvien ja muiden historiantutkijoiden ja tieteenharrastajien välillä. Yhdistys voi kuulua jäsenyhdistyksenä alan valtakunnalliseen järjestöön.

3 § Toimintamuodot
Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan:
– käsittelemällä kokouksissaan historiatieteellisiä kysymyksiä esitelmien ja keskustelun muodossa
– tukemalla historiallisia tutkimustöitä ja niiden julkaisemista muilla sopivilla keinoilla

4 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet. Varsinaiset jäsenet ottaa ja erottaa yhdistyksen johtokunta. Yhdistyksen kevätkokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavalla tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Yhdistyksen jäseniä voivat olla myös yhteisöt, jotka johtokunta hyväksyy jäseniksi.

5 § Jäsenmaksut
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja yhteisöjäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

6 § Johtokunta
Yhdistyksen hallituksena toimivaan johtokuntaan, joka huolehtii kokousten ohjelmasta ja yhdistyksen muun toiminnan hoitamisesta, kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä näiden lisäksi vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä. Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Johtokunta valitsee kalenterivuosittain sihteerin, taloudenhoitajan ja yhdistyksen muut tarpeelliseksi katsottavat toimihenkilöt. Heidän ei tarvitse olla johtokunnan jäseniä.
Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyessään varapuheenjohtaja. Johtokunta on päätösvaltainen, jos koolla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja lisäksi vähintään kolme jäsentä.

7 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8 § Tilit ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on ennen helmikuun 15. päivää jätettävä tarkastettavaksi yhdistyksen tilintarkastajille, joiden tulee ennen yhdistyksen kevätkokousta antaa kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään maaliskuussa ja syyskokous, joka pidetään loka- tai marraskuussa. Muita kokouksia pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sellaisen kokoon kutsumisen tarpeelliseksi, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai silloin, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä vaatii.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyessään varapuheenjohtaja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta lähetettävällä jäsenkirjeellä.

10 § Sääntömääräisissä kokouksissa käsiteltävät asiat
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. esitetään yhdistyksen johtokunnan kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta sekä edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto;
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja toimihenkilöille;
4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. päätetään seuraavan toimintavuoden jäsenmaksujen suuruudesta ja toimihenkilöiden kulukorvauksista;
2. päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä;
3. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muu johtokunta seuraavaa toimintavuotta varten;
4. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan yhdistyksen seuraavan toimintavuoden hallintoa ja tilejä;
5. esitetään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio;
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11§ Yhdistyksen vuosipäivä
Yhdistyksen vuosipäivä on 19. tammikuuta, Heikin päivä.

12 § Sääntöjen muuttaminen
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä jossakin yhdistyksen kokouksessa viimeistään kuukautta ennen syys- tai kevätkokousta. Muutos katsotaan hyväksytyksi, jos sitä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa syys- tai kevätkokouksessa läsnä olevista jäsenistä.

13 § Yhdistystoiminnan lopettaminen
Ehdotus ja päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä samoin kuin kahdennessatoista pykälässä (12§) on sanottu sääntöjen muuttamisesta. Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, sen omaisuus siirtyy Turun yliopiston historian laitosten käytettäväksi.

14 § Muut määräykset
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Vieritä ylös